Головна » Нормативні акти » Рішення міської ради » Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/3 «Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VIІ скликання
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ
від 07.09.2017
№ 30/8
м.Луцьк
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/3 «Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VIІ скликання

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ст.ст. 26, 46, 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,       ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни в додаток до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/3 «Про затвердження Регламенту Луцької міської ради VIІ скликання»:

1.1. Доповнити частину 1 статті 1 абзацом наступного змісту:

 «Луцька міська рада має право вільно вирішувати згідно із законом будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери її компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу та яке стосується інтересів територіальної громади міста Луцька».

1.2. Викласти частину 8 статті 17 в новій редакції:

«8. На виконання частини 5 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» одна з постійних комісій Ради в обов’язковому порядку попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готує висновки з цих питань. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди, в такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов’язковою.

В разі звільнення з посади, дострокового припинення повноважень осіб, які обирались, затверджувались, призначались або погоджувались міською радою одна з постійних комісій Ради в обов’язковому порядку попередньо розглядає дане питання і при необхідності має право запросити відповідну особу на засідання комісії».

1.3. Викласти cтаттю 22 в новій редакції:

«Стаття 22. Відділ Секретаріату Ради.

1. Відділ Секретаріату Ради здійснює організаційно-технічне, методичне, інформаційне забезпечення діяльності Ради, депутатів Ради, постійних комісій та інших робочих органів Ради, документальне оформлення роботи сесій та постійних комісій міської ради, здійснює інші функції, передбачені цим Регламентом.

2. Діяльність Відділу  безпосередньо координує Секретар Ради.

3. Начальник Відділу секретаріату або особа, яка виконує його обов’язки:

а) забезпечує підготовку і проведення сесій міської ради;

б) здійснює підготовку ПТК «Віче» до проведення сесії;

в) здійснює проведення реєстрації депутатів за допомогою відповідних функцій  ПТК «Віче», внесення змін до порядку денного, фіксацію записів на виступ по поточних питаннях порядку денного, контроль списку  виступаючих і регламент виступів; виконання фіксації початку і закінчення виступів доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному пункту порядку денного, фіксацію пропозицій депутатів до проектів рішень, що потребують подальшого голосування по них; проведення і фіксацію результатів голосувань, відслідковування наявності карток депутатів у пультах для голосування в реальному часі в ході пленарного засідання ради, виконання формування протоколів сесії та звітів по базі даних депутатів.

У випадку, передбаченому ч. 2 ст. 26 Регламенту, в разі необхідності для забезпечення організації роботи системи ПТК “Віче” залучається підприємство, яке здійснює її технічне обслуговування.

4. Відділ Секретаріату Ради діє згідно з Положенням, яке затверджується Радою за поданням Секретаря Ради».

1.4.  Викласти частину 3  статті 25 в новій редакції:

«3. Інформація про місце і час проведення та попередній порядок денний пленарних засідань Ради доводиться Секретарем Ради через відділ Секретаріату Ради до відома кожного депутата шляхом направлення повідомлення на електронну пошту або засобами телефонного зв'язку. Окрім цього, інформація про місце і час проведення та попередній порядок денний пленарних засідань Ради здійснюється  повідомленням через засоби масової інформації та офіційний сайт Ради відділом Секретаріату Ради».

1.5. Викласти частину 2 статті 29 в новій редакції:

 «2. Проект рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається Міському голові через відділ Секретаріату Ради не пізніше як за 21 (двадцять один) робочий день до початку пленарного засідання сесії. У виняткових випадках невідкладний проект рішення з відповідним обгрунтуванням може подаватися Міському голові у термін менший визначеного».

1.6. Викласти частину 3 статті 30 в новій редакції:

 «3. У виняткових випадках при прийнятті невідкладних рішень на вимогу Міського голови, Секретаря ради чи більшості депутатів присутніх на пленарному засіданні сесія більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає рішення про проведення засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого питання, яке може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні».

1.7. Викласти частину 3 статті 31 в новій редакції:

 «3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання сесій Ради Міський голова. У випадку, передбаченому ч.6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” пленарне засідання сесії Ради відкриває, веде і закриває Секретар Ради. У випадку, передбаченому ч. 8 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пленарне засідання сесії Ради відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входять до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради. У випадку, передбаченому ч.5 ст. 33 цього Регламенту, у разі відсутності Міського голови та Секретаря Ради або вакантності їх посад, а також якщо Міський голова та Секретар Ради не мають можливості або відмовляються вести пленарне засідання Ради, покидають сесійний зал під час ходу пленарного засідання у випадках, не передбачених Регламентом Ради, його ведення за процедурним рішенням Ради доручається одному з депутатів Ради. Особа, яка веде пленарне засідання ради, є головуючим. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання».

1.8.  Доповнити  частину 1 статті 33 абзацом наступного змісту:

 «підписує протокол пленарного засідання та рішення Ради».

1.9. Викласти частину 5 статті 33 в новій редакції:

 «5. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого на засіданні під час розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення засідання доручається Секретарю Ради або одному з депутатів за процедурним рішенням Ради.

Рішення, прийняті персонально щодо головуючого, підписуються Секретарем ради або одним із депутатів, який вів засідання за процедурним рішенням Ради».

1.10. Викласти частину 3 статті 42 в новій редакції:

«3. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття підписується головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який за процедурним рішенням Ради головував при розгляді питання порядку денного. Ухвалене Радою рішення в п`ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено Міським головою і внесено на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене Міським головою рішення».

1.11. Доповнити статтю 42 частиною 7 наступного змісту:

«7. У разі необхідності Радою може здійснюватись роз’яснення прийнятих раніше рішень ради. Таке роз’яснення здійснюється шляхом прийняття більшістю депутатів від загального складу ради відповідного рішення Ради.»

1.12. Викласти частину 1 статті 45 в новій редакції:

 «1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному сайті Ради або в інший визначений Радою спосіб не пізніше як у п’ятиденний термін після їх підписання головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який за процедурним рішенням Ради головував при розгляді питання порядку денного. Окремі рішення Ради підлягають державній реєстрації в органах юстиції. Такі акти набирають законної сили з моменту їх державної реєстрації.

Інші рішення Ради набирають чинності з моменту їх підписання головуючим на пленарному засіданні Міським головою, Секретарем ради або депутатом, який головував за процедурним рішенням Ради при розгляді даного рішення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності».

1.13. Викласти частину 6 статті 58 в новій редакції:

 «6. Міський голова, Секретар, депутат ради зобов’язані вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів Міський голова, Секретар, депутат міської ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання, та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства.

Здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Радою.»

1.14. Викласти частину 4 статті 60 в новій редакції:

 «4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені рішенням міської ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради, за умови їх попереднього розгляду однією з постійних комісій міської ради чи спеціально створеною міською радою робочою групою. Ініціаторами внесення змін та доповнень до Регламенту можуть бути Міський голова, Секретар Ради, депутат Ради, а також постійна комісія Ради».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту та Секретаря міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                        Григорій Пустовіт

 

Image CAPTCHA
Введіть символи, зображені на картинці.